Skip to main content

Säännöt

1.§ YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Vuosaaren Purjehtijat VP ry. ja sen kotipaikka on Helsinki. Epävirallisena lyhenteenä käytetään muotoa VP. Yhdistyksen toiminta-alue on Itä-Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

2.§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kilpapurjehdusta ja veneilyä toiminta-alueellaan, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston luonnon ja kulttuurin säilymisen puolesta ja vahvistaa jäsenistönsä yhteenkuuluvaisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää harjoitus- ja kilpapurjehduksia sekä matkaveneilytapahtumia
 • järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • ylläpitää voittoa tuottamatta jäsentensä veneille tarkoitettua kotisatamaa siihen liittyvine telakka- ja satamapalveluineen
 • ylläpitää voittoa tuottamatta veneilykelpoisien vesien varsilla kiinteistöjä ja luonnonsatamia, jotka helpottavat turvallista veneilyä saaristossa
 • pyrkiä yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa.
 • toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaiset luvat hankittuaan järjestää yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3.§ JÄSENEKSI OTTAMINEN

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän kahden jäsenen suosituksen perusteella. Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous.

Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla syyskokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka erittäin huomattavalla tavalla ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä 6-17- vuotiaan henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän juniorien liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun. Juniorijäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. – Juniorijäsenestä tulee suostumuksellaan varsinainen jäsen sen vuoden alusta lähtien, jona hän täyttää 18 vuotta.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä sekä hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan yhdistykselle tulevat jäsenmaksut oikea-aikaisesti.

 

4.§ JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä tekemällä siitä yhdistyslain mukaisen ilmoituksen.

 

5.§ JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen kokouksen päätösten tai hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten vastaisesti tai, joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö yhdistykselle tulevien jäsenmaksujen suorittamisen.

Myös esiintyminen hyvien veneilytapojen tai urheiluhengen vastaisesti on peruste erottamiselle. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

6.§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Syyskokous valitsee hallituksen, johon kuuluvat kommodori puheenjohtajana, varakommodori varapuheenjohtajana sekä vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä.

Kommodori ja varakommodori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että eivät ole yhtäaikaa erovuorossa. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallituksen jäseneksi voi jokainen yhdistyksen äänivaltainen jäsen ehdottaa valittavaksi jokaista yhdistyksen äänivaltaista jäsentä, joka on antanut mahdolliseen valintaan suostumuksensa. Esitys on annettava kirjallisena hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on kommodori tai varakommodori, on saapuvilla. Äänestystilanteissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus kokoontuu kommodorin tai varakommodorin kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä haluaa. Kokouskutsu on lähetettävä samanaikaisesti kaikille hallituksen jäsenille.

Hallituksella on oikeus antaa ohjeita ja määräyksiä kaikista yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Hallituksen tehtävänä on:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 • Edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
 • Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 • Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
 • Vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
 • Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa tulo- ja menoarvion rajoissa.
 • Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
 • Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.
 • Laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 • Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

 

7.§ TOIMIHENKILÖT, JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa hallituksen alaisuuteen jaostoja ja toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä.

 

8.§ TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajalle, joka antaa suorittamastaan tarkastuksesta kirjallisen lausunnon kevätkokoukselle. Tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9.§ NIMEN KIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori ja varakommodori yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10.§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää tiettyä ilmoitettua asiaa varten. Viime mainitussa tapauksessa kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa pyynnön esittämisestä, ei kuitenkaan heinäkuussa. Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

 

11.§ KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla. Kirjallinen kutsu postitetaan jäsenelle osoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut yhdistyksen jäsenluetteloon. Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös yhdistyksen jäsenlehdissä tai jäsentiedotteessa julkaistu kokousilmoitus tai sähköposti.

 

12.§ KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksen avaa kommodori tai varakommodori. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus, tilit sekä tilintarkastajien antama lausunto päättyneeltä toimintavuodelta.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Päätetään syyskokouksen ajankohdasta.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 8. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

13.§ SYYSKOKOUS

Syyskokouksen avaa kommodori tai varakommodori. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen, kannatusjäsenmaksun ja liittymismaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan kommodori tai varakommodori 6§:n mukaisesti ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 5. Valitaan tilintarkastaja sekä hänelle varatilintarkastaja.

14.§ ÄÄNESTYS KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan on kokouksen puheenjohtajan mielipide ratkaiseva. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla. Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin kokouksessa läsnä oleva jäsen sitä vaatii. Muissa asioissa äänestetään avoimesti, ellei kokouksen enemmistö toisin määrää.

 

15.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos siitä tehtyä ehdotusta kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

 

16.§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöstä on molemmissa kokouksissa kannatettava vähintään 4/5 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin veneilyä lähellä olevaan tarkoitukseen siten, kuin jälkimmäisessä purkamisesta päättävässä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetään.

 

17.§ YHDISTYSLAKI

Muutoin sovelletaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.